Mari Menjadi Bangsa Berbudaya

Seni & Budaya

Tembang Sunda


Tembang Sunda mangrupa salasahiji kasenian urang Sunda nu geus ditarima ku masarakat dunya. Matak reueus. Pangbagé urang Éropa kana tembang Sunda ogé éstu pohara. Lain ngan ukur sakali dua kali Tembang Sunda bisa minton di mancanagara. Méh unggal taun, para panembang Sunda taya towongna ngalanglang buana nyumponan pangulem Panitia Féstival Musik Tradisional, pangpangna di nagara-nagara Éropa. Contona waé Ida Widawati, Ajat Sudrajat, jeung Hery Suheryanto.

Basa pareng ngadongéngkeun lalakon manggung taun 1999 di Norwegia jeung Swedia, Hery Suheryanto mah mani teu sirikna carindakdak bakat ku kagagas, inget kana pangbagé anu sakitu poharana ti masarakat urang Éropa. Méh di unggal kasempetan minton, bulé-bulé téh tara henteu standing applause. Kaleprok bari narangtung. Ciri yén maranéhna kacida katajina ku pintonan Tembang Sunda.

Ajat Sudrajat ogé kungsi ngadongéng. Cenah, ceuk dongéngna, hiji mangsa, inyana jeung Ida Widawati minton dina pagelaran Féstival Musik Tradisional di Bologna, Italy, basa taun 2000. Di antara audién, aya salasaurang musisi urang Italy. Saenyana éta musisi téh boga kasakit jantung. Tapi, ku lantaran hayang nyaho nu kumaha ari Tembang Sunda, manéhna maksakeun ngaluuhan Féstival, ku lantaran ngarasa katarik basa ningali rombongan seniman Sunda dina Karnaval nu diayakeun poé kamarina.

Sajeroning ngadéngékeun tembang téa, katingali manéhna teu petot-petot ngalenyepan kalawan daria. Komo palebah petit mah. Rey, bijil késang. Ceuk manéhna, upama ngadéngékeun lagu jenis seriosa mah dina sora tarik téh kadéngéna sok asa ngajelenging. Tapi naha ari ngadéngékeun sora petit dina Tembang Sunda mah bet kalah ngarasa ayem. Bener- bener ieu mah musik jiwa, musik déwa, cenah.

Poé isukna, rombongan seniman Sunda téh ngayakeun pagelaran tembang di kota Roma. Matak hélok, musisi urang Italy nu kamari téa téh bet geus nyampak diuk di jajaran panghareupna. Salila pagelaran, kaciri yén manéhna éstuning ngalenyepan ti lagu ka lagu kalawan daria. Satutas pagelaran, tuluy baé nyampeurkeun sarta ménta idin panitia pikeun ngajamu tuang rombongan para panembang. Ceuk pangakuna, kasakit jantungna dadak sakala cageur alatan kasugemaan batin ku ngadéngékeun tembang Sunda téa. Enya, kitu? Asa piraku manéhna bohong.

Bisana Tembang Sunda ngalanglang ka mancanagara teu leupas ti pangrojong inohong Sunda nu micinta budaya Sunda. Dina kabeneran mangku kalungguhan jadi pejabat, aranjeunna mukakeun lawang ka para seniman pikeun nanjeurkeun ajén budaya Sunda di lingkungan bangsa deungeun. Anu pangonjoyna dina upaya-upaya sarupa kitu, teu bisa dipungkir deui, moal aya nu bisa ngéléhkeun inohong-inohong Bandung. Di mana perlu, aranjeunna mah tara ieuh lebar ngodok tina saku pribadina sorangan keur mekelan urang seni.

Ngan hanjakal,  di kalangan barudak ngora mah pangaresep kana seni tembang Sunda téh geus mimiti ditaringgalkeun. Padahal, mun seug ditanya urusan musik, maranéhna téh pasti wanoh ka ngaran Madona, Britney Spear, Westlife, Ariel Peterpan atawa Sheilla On Seven. Tapi mun ditanya ngaran-ngaran seniman Sunda, can puguh nyahoeun ka Otih Rostoyati, Ayi Satrianah Muhamad, Euis Komariah, Apung S.W, Dadang Sulaeman atawa Didin Bajuri mah. Teungteuingeun. Kawas lain urang Sunda baé. Padahal, urang deungeun mah kapan sakitu ngajénanana kana seni Tembang Sunda téh.

Jadi, mun seug ditengetan, nasib Tembang Sunda téh geus bisa kaasup kana paribasa “Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri”.

***

ku Dadang Sadkar

Iklan

Ngeuyeuk Seureuh


Tatacara kawin di Sunda, keur nu nyekel keneh adat kadaerahan, piisukaneun kana poe pangantenan sok ngayakeun heula acara Ngeuyeuk Seureuh. Maksud jeung tujuanana nya eta mere kasempetan ka dua calon panganten pikeun neda widi ti sepuhna masing-masing bari sakalian nyuhunkeun restu disaksian ku sanak baraya dina suasana nu khusu tur hidmat. Salian ti eta, supaya kasaksian oge ku sanak baraya, yen dina pernikahan eta teu aya unsur-unsur paksaan ti pihak mana wae oge. Runtuyan-runtuyan adegan dina Ngeuyeuk Seureuh ieu mangrupa siloka anu saenyana mah ngandung harti nasehat keur calon panganten istri jeung calon panganten pameget.

Ari tata-cara Ngeuyeuk Seureuh teh saperti kieu:

1. Adegan Kahiji.

Calon Panganten dibahanan tujuh lambar benang kanteh nu panjangna dua jeungkal. Tungtung benang duanana, masing-masing dicekel ku panganten istri jeung panganten pameget. Saterusna dibawa ngadeuheus mimitina ka pihak sepuh ti panganten istri. Calon panganten duanana neda widi sareng restu ti nu janten sepuh. Diwaler ku sepuhna yen aranjeunna ngawidian sarta maparin restu pikeun  ngalaksanakeun pernikahan. Pikeun tanda kapanujuan, sepuhna ngagunting benang kanteh nu dicepengan ku calon panganten.

Saparantos rengse ka sepuh ti calon panganten istri, adegan nu sarua dilaksanakeun oge ka sepuh ti pihak calon panganten pameget.

2. Adegan Kadua.

Salajengna, calon panganten duanana dihaturanan nyandak lambaran kaen bodas tina pangeuyeukan. Ieu mangrupa siloka yen rumah tangga nu rek ditanjeurkeun teh estuning masih aya dina kaayaan suci bersih, can aya noda, sarta salawasna kudu terus dijaga kasucianana ulah nepi ka karagragan ceda. Sisi kaen bodas, dua tungtungna dicepeng ku calon panganten istri. Ari dua tungtung nu sejenna deui dicepeng ku calon panganten pameget.  Kaen bodas eta tuluy digulung bari paheula-heula nepi ka bagean tengah. Geus kitu mah gulungan kaen teh dipasrahkeun ka Pangeuyeuk. Adegan ieu ngandung siloka nu hartina calon panganten duanana kudu sareundeuk saigel dina ngaheuyeuk rumah tangga.

3. Adegan Katilu.

Dua anggoan kagungan calon panganten pameget sareng calon panganten istri dicandak sasarengan ku dua calon panganten ka kamar panganten. Hal ieu ngagambarkeun, yen banda salaki teh banda pamajikan keneh, nya kitu deui banda pamajikan teh banda salaki keneh. Ku sabab kitu kudu diraksa diriksa babarengan saperti ngaraksa ngariksa banda sorangan.

4. Adegan Kaopat.

Calon pameget nyiapkeun mayang jambe kalawan ati-ati supaya teu ruksak atawa potong. Hal ieu ngagambarkeun yen hiji salaki kudu ngasuh pamajikan kalawan ati-ati, pinuh kasabaran jeung kawijaksanaan, lantaran ari istri mah hatena kacida lambutna, lir ibarat mayang jambe. Geus kitu, calon panganten pameget teh tuluy meulah jambe jadi dua bagean sarua gedena. Hal ieu ngandung harti yen salaki pamajikan teh kudu saperti jambe dibeulah dua, sareundeuk-saigel, sabobot-sapihanean, sapapait-samamanis.

5. Adegan Kalima.

Saterusna, Calon panganten duanana calik papayun-payun. Nu istri nyepengan lulumpang. Nu pameget nyekel halu ku panangan katuhu, bari panangan kencana diteueulkeun kana pingping calon panganten istri. Ti dinya Calon panganten pameget nutu dina lulumpang.

6. Adegan Kagenep.

Dua lambar daun seureuh nu masih aya gagangan, dihijikeun tuluy digulung. Geus kitu ditalian ku benang kanteh. Hal ieu dilakukeun minangka siloka yen salaki pamajikan kudu hirup rukun sauyunan.

7. Adegan Katujuh.

Calon panganten duanana, nya kitu deui nu araya di dinya, kalawan aba-aba ti pangeuyeuk, rebutan nyandak artos nu diteundeun di handapeun pangeuyeukan. Hal ieu mangrupa siloka jeung harepan supaya gampang dina neangan rejeki keur nyukupan kabutuhan rumah-tangga.

8. Adegan Pamungkas.

Runtuyan acara Ngeuyeuk Seureuh dipungkas ku do’a  neda kasalametan jeung karidoan ka Gusti Nu Maha Suci.

***

 

ku dadangsadkar


Seni & Budaya


Seni & Budaya.


Galeri

Galeri Photo


Slideshow ini membutuhkan JavaScript.


mari berbudaya


Kebudayaan Ciri Jati Diri Bangsa

 

KEBUDAYAAN salah satu ciri bangsa yang mempunyai jati diri. Untuk itu, seluruh peninggalan budaya masa lalu milik harus dilestarikan dan dijaga. “Kebudayaan sangat penting karena dapat membuktikan jati diri bangsa ini,” kata Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik saat Peresmian Purna Pugar Cagar Budaya Lawang Sewu di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (5/7).

Jero Wacik mengatakan, penetapan Lawang Sewu sebagai cagar budaya tidak lepas dari usia yang sudah lebih dari 100 tahun. Dalam waktu itu, sangat banyak peristiwa terjadi pada cagar yang sudah ditetapkan sebagai salah satu tujuan wisata di kota Semarang ini. Dia berharap, cagar budaya ini lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Lawang Sewu. Dengan penetapan ini, diyakini akan makin banyak kegiatan berorientasi bisnis dilaksanakan. “Di tempat ini akan menjadi tempat kegiatan-kegiatan komersial, hingga masyarakat, diharapkan makin sejahtera,” katanya.

Mengenai pemanfaatan cagar budaya itu, kata Jero Wacik, menjadi tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, dan seluruh elemen masyarakat. Meskipun begitu, masih perlu penjabaran agar dalam pemanfaatan tidak menimbulkan sesuatu yang mengancam keutuhan cagar budaya itu. Hingga saat ini, Indonesia mempunyai ribuan obyek cagar budaya tersebar dari Sabang sampai Merauke. Yang terletak di Jawa Tengah, melebih 100. “Cagar budaya tersebar dan tercatat hingga saat ini mencapai ribuan buah.” Arland

Semarang | Rabu, 6 Jul 2011
Heri Arland