Mari Menjadi Bangsa Berbudaya

Pahlawan ti Tatar Sunda

Ibu Dewi SartikaIbu Dewi Sartika


Raden Dewi Sartika,  lahir kaping 4 Desember 1884 di Bandung. Tilar dunya 11 September 1947 waktos nuju aya di pangungsian, sarta dikurebkeun di pamakaman Cigagadon, desa Rahayu Kacamatan Cineam, Tasikmalaya.  Sawatara taun ti harita  makamna dialihkeun ka komplek pasarean bupati-bupati Bandung nu pernahna di Jalan Karang Anyar, di Bandung.

Jenengan Dewi Sartika saenyana geus kawentar sa-Nusantara. Malah sok rajeun kasebut-sebut di mancanagara oge.  Ngan hanjakal, karasana ruang lingkupna teh masih keneh dianggap sawates pahlawan urang Sunda samata, tacan karasa ku sagemblengna bangsa Indonesia yen Ibu Dewi Sartika teh Pahlawan Bangsa Indonesia, milik bangsa Indonesia, lain ngan saukur milik urang Sunda wungkul.

Ramana Dewi Sartika teh Raden Rangga Somanagara, Patih Bandung. Ari ibuna, Raden Ayu Rajapermas, putra bupati Bandung R.A.A Wiranatakusumah VI anu nelah Dalem Bintang.

Dina taun 1893, Patih Somanagara ditangkep lantaran berontak ka Walanda. Kasangtukangna taya lian ti ngarasa ayana kateu adilan tur boga karep hayang leupas tina belenggu kolonial. Harita, Somanagara wani masang dinamit di kolong panggung pangaduan kuda Tegallega nu pinuh ku gegeden bangsa Walanda. Panggung teh ancur sajuru bari pirang-pirang nu tatu jeung tiwas. Tapi eta kajadian teh ukur jadi gunem catur di masarakat. Teu aya ari laporan tertulisna mah da direumpeuk ku pamarentah. Somanagara sareng garwana dibuang ka Ternate. Kulantaran ibu ramana dibuang ka Ternate, Gan Uwi, nenehna Ibu Dewi Sartika, teras bae ngiring ka Uana, Patih Aria Cicalengka. Sakolana oge Gan Uwi teh ukur semet kelas tilu Lagere School (kelas tilu SD), da kaburu dilepas pedah jadi anak pemberontak tea. Ti harita, Gan Uwi teu kantos tepung deui jeung ramana, Somanagara tea, da teu dibebaskeun ku pamarentah Kolonial nepi ka pupusna di Ternate.

Ku Wiranatakusumah kungsi dicukcruk ka Ternate, tapi nu kapanggih ukur taneuh ngagunduk dituruban rungkun. Teu tetengger-tetengger acan. Ari ibuna Dewi Sartika mah, Raden Ayu Rajapermas, mulih deui wae ka Bandung, teras riung mungpulung deui saparaputra dina kaayaan prihatin liwat ti misti, masakat kabina-bina. Muluntu, nu kari ngan pakean saraket awak. Rek teu kitu kumaha, da apan barang divonis pemberontak oge kabeh harta kakayaan Somanagara teh dibeslah ku pamarentah Hindia Walanda.

Waktu Gan Uwi ngiring di Uana, Patih Aria Cicalengka tea, di dinya anjeuna mimiti sok sasakolaan. Dewi Sartika nu jadi guruna. Murid-muridna barudak awewe anak-anak pagawe kapatihan. Nya ti dinya mimiti mekarna tekad juang Dewi Sartika dina dunya atikan husus pikeun kaom wanita teh. Tah, harita Dewi Sartika kakara umur 9 taun nu matak kakara kelas tilu SD oge. Pangalaman hirup nu kaalaman ku Dewi Sartika dina umur sakitu, terus ngagaleuh dina ati sanubarina, jadi tatapakan pikeun tandang makalangan, berjuang enggoning ngangkat harkat darajat bangsana. Jalanna, ku ngadegkeun sakola husus pikeun kaom wanita.

Sareng caroge, Raden Kanduruan Agah Suriawinata

Naon sababna bet kaom wanita nu diangkat harkat darajatna? Sababna, Dewi Sartika boga pamadegan, mun kaom wanitana diatik, turunanana boh lalaki boh awewe bakal leuwih onjoy dibandingkeun jeung turunan ti kaom wanita nu teu kungsi narima atikan. Kaasup oge atikan patriotisme. Eta sababna di sakola Dewi Sartika mah murid-muridna henteu diajar kudu hormat ka bangsa Walanda, tapi kudu hormat ka bangsa urang.

Dewi Sartika sareng sawatara guru sakola kautamaan isteri

Upama ku urang haben dilenyepan, bakal kanyahoan yen sumanget juang Dewi Sartika teh luar biasa tur taya babandinganana. Dewi Sartika mimiti ngadegkeun sakola taun 1904.  Tegesna, dina kaping 16 Januari 1904. Tanaga nu ngajarna ukur tiluan, nyaeta Dewi Sartika kuanjeun dibantu ku dua saderek misanna, Nyi Poerwa sareng Nyi Oewid. Rohangan tempat diajarna  oge saheulaanan mah nambut rohangan di Paseban Kulon di buruan bumi Bupati Bandung. Murid-murid anu katarima di Sakola Isteri eta,  mimitina aya 60 urang, sabagean gede ti golongan cacah.

Dewi Sartika sareng murid-murid sakola kautamaan isteri.

Dina taun 1905, ku lantaran rohangan teh geus teu mampuh deui nampung murid nu terus nambahan, nya dialihkeun ka Jalan Ciguriang, Kebon Cau. Ti taun ka taun, sakola nu nelah Sakola Kautamaan isteri tea teh terus ngalobaan, malah lain bae ukur di Tatar Pasundan, tapi mekar ka pulo-pulo peuntaseun Jawa.

Kaping 16 Januari taun 1939, dina pengeling-eling ngadegna Sakola Kautamaan Isteri anu ka-35, Dewi Sartika kenging Bentang Emas ti pamarentah Hindia Walanda, minangka pangajen kana jasa-jasana. Hal ieu netelakeun, yen anu ngajenan jasa-jasa Dewi Sartika teh lain bae bangsana sorangan, tapi oge dalah pamarentah anu ngajajah.

Dina kaping 1 Desember 1966, Presiden Soekarno nembe netepkeun Dewi Sartika janten Pahlawan Kemerdekaan Nasional.

Monumen Dewi Sartika di Bandung

Tug nepi ka kiwari, Sakola Kautamaan Isteri teh masih keneh aya, sanajan kungsi tutup waktu jaman Jepang jeung jaman Perang Kamerdekaan. Alumnina geus aya puluhan rebu tur loba nu jaradi deuih. Saha nu teu reueus. Tapi, saha nu teu nalangsa deuih, upama ngingetkeun pangajen kana jasa-jasa jeung perjuangan Dewi Sartika nu sakitu gedena teh ukur sahandapeun pangajen ka Kartini, wanita nu ngan saukur bisa “curhat” dina surat ka sobatna, urang Walanda, ngeunaan nasib kaomna di Jawa.  Naha ari Raden Ajeng Kartini mah mani sakitu diajenanana ku sakumna wanita di Indonesia? Mana ari nu ngajenan Dewi Sartika?

***

 

ku Dadang Sadkar

Iklan

Rd. Otto Iskandar di Nata


Raden Otto Iskandar di Nata anu katelah Si Jalak Harupat, lahir kaping 31 Maret 1897 di kampung Bojongsoang, Bandung.  Meunang atikan ti  HIS jeung HIK di Bandung, saterusna nuluykeun ka HKS di Purworejo nepi ka tamatna. Lila jadi guru HIS di Banyumas, samemeh pindah ka Bandung. Aktip di pakumpulan Boedi Oetomo, tuluy kapilih jadi anggota Dewan Kota Pekalongan. Ti pakumpulan Boedi Oetomo pindah ka Paguyuban Pasundan sarta dina waktu kurang ti sataun nyekel  kalungguhan  salaku pupuhu organisasi.

Saprak di Paguyuban Pasundan,  karir pulitikna nanjung. Icikibungna Pa Otto Iskandar di Nata di dunya pergerakan, kaasup  lega ambahanana. Campur-gaulna oge leuwih remen jeung  tokoh-tokoh nasional  saperti  Husni Thamrin, Bung Karno, jeung rea-rea deui. Teu aneh dina mangsana nyekel  kalungguhan pingpinan Paguyuban Pasundan, Pa Otto geus apal kudu ka mana ieu organisasi diarahkeunana.  Dina waktu nu teu lila, kagiatan Paguyuban Pasundan ngalegaan ambahanana. Lain wae dina widang budaya Sunda, tapi ngawengku oge kagiatan dina widang atikan, ekonomi, sarta pulitik. Paguyuban Pasundan ngajaul jadi  organisasi nu luhur komarana.

Tilikanana nu seukeut ngalantarankeun Pa Otto sadar  yen pikeun ngahudangkeun kasadaran rayat, jurnalistik mangrupa salasahiji alat nu kacida ampuh. Nya alatan jasana, Koran Sipatahoenan edisi basa Sunda medal.

Pa Otto Iskandar di Nata teh pikiranana henteu cupet. Sanajan lahir di tatar Sunda, sarta mingpin organisasi Paguyuban Pasundan, tapi henteu boga rasa kadaerahan. Malah sabalikna, anjeunna nasionalistis pisan. Buktina wae, cabang Paguyuban Pasundan diadegkeun di Palembang jeung Surabaya. Anggotana oge lain urang Sunda wungkul, nu penting asal pribumi. Malah nu jadi lantaran Pa Otto ninggalkeun Boedi Oetomo pindah ka Paguyuban Pasundan oge, alatan kaayaan Boedi Oetomo teu bisa dijadikeun tempat ngumpulna  para elit Sunda. Boedi Oetomo leuwih condong kana kagiatan nu sarwa kejawen, sarta katingalina embung  dijadikeun tempat ngumpulna para elit Sunda.

Sumbangan perjuangan Pa Otto, boh keur kadaerahan boh keur nasional, karasa pisan. Anjeunna ngarahkeun gerakan Paguyuban Pasundan sangkan ilubiung dina pamikiran nasional. Salahsahiji conto sumbangan perjuangan Pa Otto, di antarana wae pekik Merdeka.  Anu mimiti ngaluarkeun pekik Merdeka teh kapan anjeunna.

Di jaman Jepang, Pa Otto milu aktip tatahar mapag kamerdekaan.  Bareng jeung Bung Karno sarta pamingpin sejenna ngabarembugkeun dasar-dasar kanagaraan. Nya Pa Otto Iskandar di Nata nu pangheulana ngusulkeun sangkan Bung Karno dipilih jadi Presiden sarta Bung Hatta jadi Wakil Presiden. Sarta saterusna, dina kabinet munggaran, Pa Otto kapilih jadi mentri nagara.

Dina katompernakeun taun 1945 mangsa kaayaan harengheng, Pa Otto Iskandar di Nata aya nu nyulik sarta tiwas kalawan tragis di Mauk, Tangerang. Tapi saha sabenerna nu ngagerakkeunana, sarta ti golongan mana tur naon alesanana, nepi  ka kiwari can eces. Nurutkeun Jenderal Nasution dina bukuna Perang Kemerdekaan Indonesia, kaayaan di Tatar Sunda harita kacida kacowna. Revolusi sosial ngabebela di mana-mana. Balukarna loba pajabat pamarentahan nu dirurud kalungguhanana ku golongan nu teu puguh kakawasaanana.  Di Banten upamana, Bupati  Hardiwinangun ditelasan ku para Jawara. Malah Bung Karno oge harita ampir-ampiran aya nu nyulik. Nurutkeun Jenderal Nasution, Pa Otto Iskandar di Nata ditelasan sanggeus diculik tina kareta api jurusan Jakarta. Ari nurutkeun panalungtikan sajarah ceuk nu sejen mah, Si Jalak Harupat teh diculik ti panganjrekanana di  jl. Kapas No.2  Jakarta tanggal 10 Desember 1945 ku para pamuda nu ngakukeun  dirina anggota lasykar Pasukan Hitam. Ngeunaan saha-sahana nu nelasan Pa Otto, taya nu bisa mere kacindekan. Ngan nu jelas mah, dina taun 50-an kungsi aya beja , Mujitaba urang Indramayu ditewak lantaran dituduh nyulik Pa Otto. Teuing ti pihak mana-manana mah, da hasil pamariksaanana oge teu diwartakeun. Nu jelas mah, nasib ahir Pa Otto teh kacida tragisna. 20 Desember 1945, Raden Otto Iskandar di Nata dianggap tilar dunya, sanajan layonna mah teu kungsi kapanggih.

Pamarentah Republik Indonesia, ngaluarkeun Kepres RI No. 088/TK/73 tanggal 6 Nopember 1973, netepkeun Rd. Otto Iskandar di Nata salaku Pahlawan Nasional. Tapi tiwasna Otto Iskandar di Nata nepi ka kiwari tetep jadi hiji misteri, mangrupa  tanda tanya nu can kajawab.

***


Mr. Iwa Kusumasumantri


Pa Iwa Kusumasumantri, salasahiji putra Sunda nu kaasup tokoh pergerakan nu merjuangkeun kamerdekaan Indonesia make cara diplomasi. Memang henteu kesit cara Mohamad Hatta atawa Mr. Rum, ku sabab eta loba masarakat Sunda nu teu wanoh ka ngaran Iwa Kusumasumantri. Komo deui ti entragan kadieunakeun mah.

Iwa Kusumasumantri teh asli urang Ciamis, lahir tanggal 31 Mei 1899. Rengse ti Sakola Rayat, neruskeun sakolana di Osvia Jakarta. Ngarasa teu pati sreg jeung karep, di tengah jalan ti Osvia pindah ka sakola hukum nepi ka tamatna taun 1921. Saterusna kungsi nyekel gawe di pangadilan negeri di Bandung, Surabaya, jeung  Jakarta.

Ku lantaran hayang leuwih neuleuman elmu dina widang hukum, taun 1922  kalawan waragad sorangan Iwa miang ka nagri Walanda pikeun nuluykeun sakola. Nya di Walanda ieu Iwa mimiti ngalalanyah ancrub kana dunya pergerakan pulitik. Iwa milu kana organisasi Indonesische Vereniging, anu saterusna robah ngaran jadi Perhimpunan Indonesia. Di organisasi ieu,  kakara sababaraha bulan asup oge Iwa teh geus kapeto jadi ketua. Harita, pangurus sejenna di antarana Mohamad Hatta salaku Bendahara.

Taun 1924 Iwa ngecagkeun kalungguhan salaku ketua Perhimpunan Indonesia lantaran ngarengsekeun studina sarta ngahontal gelar Meester in de Rechten. Seterusna ku pangurus Perhimpunan Indonesia Iwa ditugaskeun ka Rusia.

Taun 1927 Iwa mulang ka Indonesia, tuluy ngagabung jeung PNI pingpinan Soekarno. Alatan aktipitasna dina pergerakan, tilu taun ti harita ditangkep ku Walanda sarta dibuang ka Banda Neira bareng jeung Dr. Cipto Mangunkusumo. Taun 1935 Mohammad Hatta jeung Sutan Syahrir oge nyusul, pada-pada diasingkeun ka Banda Neira. Ti Banda Neira, Iwa mah dipindahkeun ka Makasar. Dileupas ti pangasingan soteh pedah Jepang datang ngawasa Indonesia, di taun 1941. Nya Iwa bisa balik deui ka Jakarta nuluykeun perjuanganana.

Sabada Indonesia merdeka, waktu dibentuk kabinet presidensil nu munggaran tanggal 5 September 1945, Iwa kapeto nyekel kalungguhan salaku Mentri Sosial. Tapi sawatara waktu ti harita, Iwa eureun tina kancah pamarentahan lantaran ngayakeun oposisi kana kabinet Syahrir. Taun 1948, saenggeusna meunang grasi, Iwa milu deui bajoang babarengan jeung pamuda di daerah Jawa Barat. Waktu dibentuk kabinet parlementer pingpinan Ali Sastroamijoyo, Iwa kapercaya deui jadi Mentri Pertahanan.

Iwa kungsi jadi Rektor Universitas Pajajaran taun 1958. Sabada pangsiun taun 1966, Iwa jadi panulis. Nepi ka pupusna tanggal 27 Nopember 1971, Mr. Iwa Kusumasumantri geus ngahasilkeun 9 karya tulis dina widang pulitik jeung hukum. Iwa pupus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, sarta dikurebkeun di pakuburan Karet.

***