Mari Menjadi Bangsa Berbudaya

Ngeuyeuk Seureuh


Tatacara kawin di Sunda, keur nu nyekel keneh adat kadaerahan, piisukaneun kana poe pangantenan sok ngayakeun heula acara Ngeuyeuk Seureuh. Maksud jeung tujuanana nya eta mere kasempetan ka dua calon panganten pikeun neda widi ti sepuhna masing-masing bari sakalian nyuhunkeun restu disaksian ku sanak baraya dina suasana nu khusu tur hidmat. Salian ti eta, supaya kasaksian oge ku sanak baraya, yen dina pernikahan eta teu aya unsur-unsur paksaan ti pihak mana wae oge. Runtuyan-runtuyan adegan dina Ngeuyeuk Seureuh ieu mangrupa siloka anu saenyana mah ngandung harti nasehat keur calon panganten istri jeung calon panganten pameget.

Ari tata-cara Ngeuyeuk Seureuh teh saperti kieu:

1. Adegan Kahiji.

Calon Panganten dibahanan tujuh lambar benang kanteh nu panjangna dua jeungkal. Tungtung benang duanana, masing-masing dicekel ku panganten istri jeung panganten pameget. Saterusna dibawa ngadeuheus mimitina ka pihak sepuh ti panganten istri. Calon panganten duanana neda widi sareng restu ti nu janten sepuh. Diwaler ku sepuhna yen aranjeunna ngawidian sarta maparin restu pikeun  ngalaksanakeun pernikahan. Pikeun tanda kapanujuan, sepuhna ngagunting benang kanteh nu dicepengan ku calon panganten.

Saparantos rengse ka sepuh ti calon panganten istri, adegan nu sarua dilaksanakeun oge ka sepuh ti pihak calon panganten pameget.

2. Adegan Kadua.

Salajengna, calon panganten duanana dihaturanan nyandak lambaran kaen bodas tina pangeuyeukan. Ieu mangrupa siloka yen rumah tangga nu rek ditanjeurkeun teh estuning masih aya dina kaayaan suci bersih, can aya noda, sarta salawasna kudu terus dijaga kasucianana ulah nepi ka karagragan ceda. Sisi kaen bodas, dua tungtungna dicepeng ku calon panganten istri. Ari dua tungtung nu sejenna deui dicepeng ku calon panganten pameget.  Kaen bodas eta tuluy digulung bari paheula-heula nepi ka bagean tengah. Geus kitu mah gulungan kaen teh dipasrahkeun ka Pangeuyeuk. Adegan ieu ngandung siloka nu hartina calon panganten duanana kudu sareundeuk saigel dina ngaheuyeuk rumah tangga.

3. Adegan Katilu.

Dua anggoan kagungan calon panganten pameget sareng calon panganten istri dicandak sasarengan ku dua calon panganten ka kamar panganten. Hal ieu ngagambarkeun, yen banda salaki teh banda pamajikan keneh, nya kitu deui banda pamajikan teh banda salaki keneh. Ku sabab kitu kudu diraksa diriksa babarengan saperti ngaraksa ngariksa banda sorangan.

4. Adegan Kaopat.

Calon pameget nyiapkeun mayang jambe kalawan ati-ati supaya teu ruksak atawa potong. Hal ieu ngagambarkeun yen hiji salaki kudu ngasuh pamajikan kalawan ati-ati, pinuh kasabaran jeung kawijaksanaan, lantaran ari istri mah hatena kacida lambutna, lir ibarat mayang jambe. Geus kitu, calon panganten pameget teh tuluy meulah jambe jadi dua bagean sarua gedena. Hal ieu ngandung harti yen salaki pamajikan teh kudu saperti jambe dibeulah dua, sareundeuk-saigel, sabobot-sapihanean, sapapait-samamanis.

5. Adegan Kalima.

Saterusna, Calon panganten duanana calik papayun-payun. Nu istri nyepengan lulumpang. Nu pameget nyekel halu ku panangan katuhu, bari panangan kencana diteueulkeun kana pingping calon panganten istri. Ti dinya Calon panganten pameget nutu dina lulumpang.

6. Adegan Kagenep.

Dua lambar daun seureuh nu masih aya gagangan, dihijikeun tuluy digulung. Geus kitu ditalian ku benang kanteh. Hal ieu dilakukeun minangka siloka yen salaki pamajikan kudu hirup rukun sauyunan.

7. Adegan Katujuh.

Calon panganten duanana, nya kitu deui nu araya di dinya, kalawan aba-aba ti pangeuyeuk, rebutan nyandak artos nu diteundeun di handapeun pangeuyeukan. Hal ieu mangrupa siloka jeung harepan supaya gampang dina neangan rejeki keur nyukupan kabutuhan rumah-tangga.

8. Adegan Pamungkas.

Runtuyan acara Ngeuyeuk Seureuh dipungkas ku do’a  neda kasalametan jeung karidoan ka Gusti Nu Maha Suci.

***

 

ku dadangsadkar

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s