Mari Menjadi Bangsa Berbudaya

Ibu Dewi SartikaIbu Dewi Sartika


Raden Dewi Sartika,  lahir kaping 4 Desember 1884 di Bandung. Tilar dunya 11 September 1947 waktos nuju aya di pangungsian, sarta dikurebkeun di pamakaman Cigagadon, desa Rahayu Kacamatan Cineam, Tasikmalaya.  Sawatara taun ti harita  makamna dialihkeun ka komplek pasarean bupati-bupati Bandung nu pernahna di Jalan Karang Anyar, di Bandung.

Jenengan Dewi Sartika saenyana geus kawentar sa-Nusantara. Malah sok rajeun kasebut-sebut di mancanagara oge.  Ngan hanjakal, karasana ruang lingkupna teh masih keneh dianggap sawates pahlawan urang Sunda samata, tacan karasa ku sagemblengna bangsa Indonesia yen Ibu Dewi Sartika teh Pahlawan Bangsa Indonesia, milik bangsa Indonesia, lain ngan saukur milik urang Sunda wungkul.

Ramana Dewi Sartika teh Raden Rangga Somanagara, Patih Bandung. Ari ibuna, Raden Ayu Rajapermas, putra bupati Bandung R.A.A Wiranatakusumah VI anu nelah Dalem Bintang.

Dina taun 1893, Patih Somanagara ditangkep lantaran berontak ka Walanda. Kasangtukangna taya lian ti ngarasa ayana kateu adilan tur boga karep hayang leupas tina belenggu kolonial. Harita, Somanagara wani masang dinamit di kolong panggung pangaduan kuda Tegallega nu pinuh ku gegeden bangsa Walanda. Panggung teh ancur sajuru bari pirang-pirang nu tatu jeung tiwas. Tapi eta kajadian teh ukur jadi gunem catur di masarakat. Teu aya ari laporan tertulisna mah da direumpeuk ku pamarentah. Somanagara sareng garwana dibuang ka Ternate. Kulantaran ibu ramana dibuang ka Ternate, Gan Uwi, nenehna Ibu Dewi Sartika, teras bae ngiring ka Uana, Patih Aria Cicalengka. Sakolana oge Gan Uwi teh ukur semet kelas tilu Lagere School (kelas tilu SD), da kaburu dilepas pedah jadi anak pemberontak tea. Ti harita, Gan Uwi teu kantos tepung deui jeung ramana, Somanagara tea, da teu dibebaskeun ku pamarentah Kolonial nepi ka pupusna di Ternate.

Ku Wiranatakusumah kungsi dicukcruk ka Ternate, tapi nu kapanggih ukur taneuh ngagunduk dituruban rungkun. Teu tetengger-tetengger acan. Ari ibuna Dewi Sartika mah, Raden Ayu Rajapermas, mulih deui wae ka Bandung, teras riung mungpulung deui saparaputra dina kaayaan prihatin liwat ti misti, masakat kabina-bina. Muluntu, nu kari ngan pakean saraket awak. Rek teu kitu kumaha, da apan barang divonis pemberontak oge kabeh harta kakayaan Somanagara teh dibeslah ku pamarentah Hindia Walanda.

Waktu Gan Uwi ngiring di Uana, Patih Aria Cicalengka tea, di dinya anjeuna mimiti sok sasakolaan. Dewi Sartika nu jadi guruna. Murid-muridna barudak awewe anak-anak pagawe kapatihan. Nya ti dinya mimiti mekarna tekad juang Dewi Sartika dina dunya atikan husus pikeun kaom wanita teh. Tah, harita Dewi Sartika kakara umur 9 taun nu matak kakara kelas tilu SD oge. Pangalaman hirup nu kaalaman ku Dewi Sartika dina umur sakitu, terus ngagaleuh dina ati sanubarina, jadi tatapakan pikeun tandang makalangan, berjuang enggoning ngangkat harkat darajat bangsana. Jalanna, ku ngadegkeun sakola husus pikeun kaom wanita.

Sareng caroge, Raden Kanduruan Agah Suriawinata

Naon sababna bet kaom wanita nu diangkat harkat darajatna? Sababna, Dewi Sartika boga pamadegan, mun kaom wanitana diatik, turunanana boh lalaki boh awewe bakal leuwih onjoy dibandingkeun jeung turunan ti kaom wanita nu teu kungsi narima atikan. Kaasup oge atikan patriotisme. Eta sababna di sakola Dewi Sartika mah murid-muridna henteu diajar kudu hormat ka bangsa Walanda, tapi kudu hormat ka bangsa urang.

Dewi Sartika sareng sawatara guru sakola kautamaan isteri

Upama ku urang haben dilenyepan, bakal kanyahoan yen sumanget juang Dewi Sartika teh luar biasa tur taya babandinganana. Dewi Sartika mimiti ngadegkeun sakola taun 1904.  Tegesna, dina kaping 16 Januari 1904. Tanaga nu ngajarna ukur tiluan, nyaeta Dewi Sartika kuanjeun dibantu ku dua saderek misanna, Nyi Poerwa sareng Nyi Oewid. Rohangan tempat diajarna  oge saheulaanan mah nambut rohangan di Paseban Kulon di buruan bumi Bupati Bandung. Murid-murid anu katarima di Sakola Isteri eta,  mimitina aya 60 urang, sabagean gede ti golongan cacah.

Dewi Sartika sareng murid-murid sakola kautamaan isteri.

Dina taun 1905, ku lantaran rohangan teh geus teu mampuh deui nampung murid nu terus nambahan, nya dialihkeun ka Jalan Ciguriang, Kebon Cau. Ti taun ka taun, sakola nu nelah Sakola Kautamaan isteri tea teh terus ngalobaan, malah lain bae ukur di Tatar Pasundan, tapi mekar ka pulo-pulo peuntaseun Jawa.

Kaping 16 Januari taun 1939, dina pengeling-eling ngadegna Sakola Kautamaan Isteri anu ka-35, Dewi Sartika kenging Bentang Emas ti pamarentah Hindia Walanda, minangka pangajen kana jasa-jasana. Hal ieu netelakeun, yen anu ngajenan jasa-jasa Dewi Sartika teh lain bae bangsana sorangan, tapi oge dalah pamarentah anu ngajajah.

Dina kaping 1 Desember 1966, Presiden Soekarno nembe netepkeun Dewi Sartika janten Pahlawan Kemerdekaan Nasional.

Monumen Dewi Sartika di Bandung

Tug nepi ka kiwari, Sakola Kautamaan Isteri teh masih keneh aya, sanajan kungsi tutup waktu jaman Jepang jeung jaman Perang Kamerdekaan. Alumnina geus aya puluhan rebu tur loba nu jaradi deuih. Saha nu teu reueus. Tapi, saha nu teu nalangsa deuih, upama ngingetkeun pangajen kana jasa-jasa jeung perjuangan Dewi Sartika nu sakitu gedena teh ukur sahandapeun pangajen ka Kartini, wanita nu ngan saukur bisa “curhat” dina surat ka sobatna, urang Walanda, ngeunaan nasib kaomna di Jawa.  Naha ari Raden Ajeng Kartini mah mani sakitu diajenanana ku sakumna wanita di Indonesia? Mana ari nu ngajenan Dewi Sartika?

***

 

ku Dadang Sadkar

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s